NorthPole.pl - Encje

Encje znakowe HTML

Ulubione encje webmasterów

Podstawowe encje, bez których trudno się obejść to skróty kodujące <, &, >, które są częścią składni (X)HTML i mogą zostać potraktowane przez parser jako początek znacznika, początek encji lub koniec znacznika. Jeśli więc przychodzi potrzeba zakodowania tych znaków należy użyć odpowiednio &lt;, &amp; lub &gt;.

Warto również pomyśleć nad zastosowaniem spacji nierozdzielających &nbsp; które pozwalają czuwać nad typografią na stronie i nie pozwalają na przenoszenie do nowej linii pojedynczych literek typu „i”, „a”, „w” itp. Z drugiej strony można pokusić się o wstawienie pomiędzy sylaby łącznika ukrytego &shy;, który spowoduje w razie potrzeby podział słowa wstawiając na końcu linii znak przeniesienia.

„Surowy” tekst w wąskiej kolumnie (bez &shy;)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris ornare magna in justo. Duis et orci. Vivamus velit eros, tincidunt in, condimentum in, pharetra et, odio. Nam a tellus. Integer feugiat tempor lacus. Proin mattis est sodales leo. Praesent nec sem. Aliquam erat volutpat. Morbi vel lacus. Nam massa nulla, consequat placerat, ullamcorper et, placerat et, justo. Nunc aliquet placerat tortor. Nullam vel quam eu risus dignissim aliquam. Sed vel metus. Praesent a eros.

Tekst sformatowany przy pomocy łącznika ukrytego &shy;

Lorem ipsum dolor sit amet, con­se­cte­tuer adi­pi­scing elit. Mau­ris or­na­re ma­gna in ju­sto. Du­is et or­ci. Vi­va­mus ve­lit eros, tin­ci­dunt in, con­di­men­tum in, pha­re­tra et, od­io. Nam a tell­us. In­te­ger feu­giat tem­por la­cus. Pro­in ma­ttis est so­da­les leo. Pra­e­sent nec sem. Ali­quam erat vo­lu­tpat. Mor­bi vel la­cus. Nam ma­ssa nu­lla, con­se­quat pla­ce­rat, ull­am­cor­per et, pla­ce­rat et, ju­sto. Nunc ali­quet pla­ce­rat tor­tor. Null­am vel quam eu ri­sus di­gni­ssim ali­quam. Sed vel me­tus. Pra­e­sent a eros.

Efekt takiego formatowanie nie jest idealny, ale poprawia wygląd długich akapitów szczególnie w wąskich kolumnach tekstu.

Dzięki zastosowaniu encji możemy również porządnie zakodować cudzysłowy. Zamiast głupich cudzysłowów prostych '…' lub "…" mamy do dyspozycji prawdziwe cudzysłowy typograficzne. Możemy, więc na stronie wymalować cudzysłowy apostrofowe „…”, przecinkowe ‚…’, ostrokątne francuskie «…» albo niemieckie »…« czy też cudzysłowy definicyjne ‘…’

Poniżej wymienone są wszystki encje dostępne w HTML 4. Z powodu zdefiniowania w arkuszu CSS dla strony czcionek „Trebuchet MS”, Geneva, Arial, Helvetica, SunSans-Regular, sans-serif, niektóre encje mogą nie być wyświetlone.

1. Litery

opis

&nbsp; [&#160;]
  — Twarda spacja - spacja nierozdzieląca no-break space = non-breaking space
&iexcl; [&#161;]
¡ — Odwrócony wykrzyknik inverted exclamation mark
&cent; [&#162;]
¢ — Symbol centa cent sign
&pound; [&#163;]
£ — Symbol funta pound sign
&curren; [&#164;]
¤ — Ogólny symbol waluty currency
&yen; [&#165;]
¥ — Symbol jena, juana yen sign = yuan sign
&brvbar; [&#166;]
¦ — Przerwana linia pionowa broken bar = broken vertical bar
&sect; [&#167;]
§ — Symbol paragrafu, sekcji section sign
&uml; [&#168;]
¨ — Umlaut diaeresis = spacing diaeresis
&copy; [&#169;]
© — Symbol praw autorskich copyright sign
&ordf; [&#170;]
ª — Wskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiego feminine ordinal indicator
&laquo; [&#171;]
« — Lewy cudzysłów ostrokątny left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet
&not; [&#172;]
¬ — Symbol negacji not sign = angled dash
&shy; [&#173;]
­ — Miękki łącznik, dyskrecjonalny, ukryty soft hyphen = discretionary hyphen
&reg; [&#174;]
® — Symbol zastrzeżonego znaku towarowego registered sign = registered trade mark sign
&macr; [&#175;]
¯ — Nadkreślenie, znak wzdłużenia akcentu macron = spacing macron = overline = APL overbar
&deg; [&#176;]
° — Symbol stopnia degree sign
&plusmn; [&#177;]
± — Symbol plus minus plus-minus sign = plus-or-minus sign
&sup2; [&#178;]
² — Symbol „do kwadratu” – dwa w indeksie górnym superscript two = superscript digit two = squared
&sup3; [&#179;]
³ — Symbol „do potęgi trzeciej”, znak sześcianu – trzy w indeksie górnym superscript three = superscript digit three = cubed
&acute; [&#180;]
´ — Silny akcent acute accent = spacing acute
&micro; [&#181;]
µ — Symbol mikrona micro sign
&para; [&#182;]
— Symbol końca paragrafu pilcrow sign = paragraph sign
&middot; [&#183;]
· — Środkowa kropka middle dot = Georgian comma = Greek middle dot
&cedil; [&#184;]
¸ — Cedilla cedilla = spacing cedilla
&sup1; [&#185;]
¹ — Jeden w indeksie górnym superscript one = superscript digit one
&ordm; [&#186;]
º — Wskaźnik liczebnika porządkowego męskiego masculine ordinal indicator
&raquo; [&#187;]
» — Prawy cudzysłów ostrokątny right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet
&frac14; [&#188;]
¼ — Symbol ćwiartki, jedna czwarta vulgar fraction one quarter = fraction one quarter
&frac12; [&#189;]
½ — Symbol połówki, jedna druga vulgar fraction one half = fraction one half
&frac34; [&#190;]
¾ — Symbol trzy czwarte vulgar fraction three quarters = fraction three quarters
&iquest; [&#191;]
¿ — Odwrócony znak zapytania inverted question mark = turned question mark
&Agrave; [&#192;]
À — Wielka litera „A”" z akcentem latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave
&Aacute; [&#193;]
Á — Wielka litera „A” z akcentem mocnym latin capital letter A with acute
&Acirc; [&#194;]
 — Wielka litera „A” z daszkiem latin capital letter A with circumflex
&Atilde; [&#195;]
à — Wielka litera „A” z tyldą latin capital letter A with tilde
&Auml; [&#196;]
Ä — Wielka litera „A” z dierezą, umlautem latin capital letter A with diaeresis
&Aring; [&#197;]
Å — Wielka litera „A” z kółkiem latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring
&AElig; [&#198;]
Æ — Wielka ligatura AE latin capital letter AE = latin capital ligature AE
&Ccedil; [&#199;]
Ç — Wielka litera „C” z cedillą latin capital letter C with cedilla
&Egrave; [&#200;]
È — Wielka litera „E” z akcentem latin capital letter E with grave
&Eacute; [&#201;]
É — Wielka litera „E” z akcentem mocnym latin capital letter E with acute
&Ecirc; [&#202;]
Ê — Wielka litera „E” z daszkiem latin capital letter E with circumflex
&Euml; [&#203;]
Ë — Wielka litera „E” z dierezą, umlautem latin capital letter E with diaeresis
&Igrave; [&#204;]
Ì — Wielka litera „I” z akcentem latin capital letter I with grave
&Iacute; [&#205;]
Í — Wielka litera „I” z akcentem mocnym latin capital letter I with acute
&Icirc; [&#206;]
Î — Wielka litera „I” z daszkiem latin capital letter I with circumflex
&Iuml; [&#207;]
Ï — Wielka litera „I” z dierezą, umlautem latin capital letter I with diaeresis
&ETH; [&#208;]
Ð — Wielka litera „ETH” latin capital letter ETH
&Ntilde; [&#209;]
Ñ — Wielka litera „N” z tyldą latin capital letter N with tilde
&Ograve; [&#210;]
Ò — Wielka litera „O” z akcentem latin capital letter O with grave
&Oacute; [&#211;]
Ó — Wielka litera „O” z akcentem mocnym latin capital letter O with acute
&Ocirc; [&#212;]
Ô — Wielka litera „O” z daszkiem latin capital letter O with circumflex
&Otilde; [&#213;]
Õ — Wielka litera „O” z tyldą latin capital letter O with tilde
&Ouml; [&#214;]
Ö — Wielka litera „O” z dierezą, umlautem latin capital letter O with diaeresis
&times; [&#215;]
× — Symbol mnożenia multiplication sign
&Oslash; [&#216;]
Ø — Wielka litera „O” z przekreśleniem latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash
&Ugrave; [&#217;]
Ù — Wielka litera „U” z akcentem latin capital letter U with grave
&Uacute; [&#218;]
Ú — Wielka litera „U” z akcentem mocnym latin capital letter U with acute
&Ucirc; [&#219;]
Û — Wielka litera „U” z daszkiem latin capital letter U with circumflex
&Uuml; [&#220;]
Ü — Wielka litera „U” z dierezą, umlautem latin capital letter U with diaeresis
&Yacute; [&#221;]
Ý — Wielka litera „Y” z akcentem mocnym latin capital letter Y with acute
&THORN; [&#222;]
Þ — Wielka litera „THORN” latin capital letter THORN
&szlig; [&#223;]
ß — Mała litera „ostre s”, „scharfes s” latin small letter sharp s = ess-zed
&agrave; [&#224;]
à — Mała litera „a” z akcentem latin small letter a with grave = latin small letter a grave
&aacute; [&#225;]
á — Mała litera „a” z akcentem mocnym latin small letter a with acute
&acirc; [&#226;]
â — Mała litera „a” z daszkiem latin small letter a with circumflex
&atilde; [&#227;]
ã — Mała litera „a” z tyldą latin small letter a with tilde
&auml; [&#228;]
ä — Mała litera „a” z dierezą, umlautem latin small letter a with diaeresis
&aring; [&#229;]
å — Mała litera „a” z kółkiem latin small letter a with ring above = latin small letter a ring
&aelig; [&#230;]
æ — Mała ligatura ae latin small letter ae = latin small ligature ae
&ccedil; [&#231;]
ç — Mała litera „a” z cedillą latin small letter c with cedilla
&egrave; [&#232;]
è — Mała litera „e” z akcentem latin small letter e with grave
&eacute; [&#233;]
é — Mała litera „e” z akcentem mocnym latin small letter e with acute
&ecirc; [&#234;]
ê — Mała litera „e” z daszkiem latin small letter e with circumflex
&euml; [&#235;]
ë — Mała litera „e” z dierezą, umlautem latin small letter e with diaeresis
&igrave; [&#236;]
ì — Mała litera „i” z akcentem latin small letter i with grave
&iacute; [&#237;]
í — Mała litera „i” z akcentem mocnym latin small letter i with acute
&icirc; [&#238;]
î — Mała litera „i” z daszkiem latin small letter i with circumflex
&iuml; [&#239;]
ï — Mała litera „i” z dierezą, umlautem latin small letter i with diaeresis
&eth; [&#240;]
ð — Mała litera „eth” latin small letter eth
&ntilde; [&#241;]
ñ — Mała litera „n” z tyldą latin small letter n with tilde
&ograve; [&#242;]
ò — Mała litera „o” z akcentem latin small letter o with grave
&oacute; [&#243;]
ó — Mała litera „o” z akcentem mocnym latin small letter o with acute
&ocirc; [&#244;]
ô — Mała litera „o” z daszkiem latin small letter o with circumflex
&otilde; [&#245;]
õ — Mała litera „o” z tyldą latin small letter o with tilde
&ouml; [&#246;]
ö — Mała litera „o” z dierezą, umlautem latin small letter o with diaeresis
&divide; [&#247;]
÷ — Symbol dzielenia division sign
&oslash; [&#248;]
ø — Mała litera „o” z przekreśleniem latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash
&ugrave; [&#249;]
ù — Mała litera „u” z akcentem latin small letter u with grave
&uacute; [&#250;]
ú — Mała litera „u” z akcentem mocnym latin small letter u with acute
&ucirc; [&#251;]
û — Mała litera „u” z daszkiem latin small letter u with circumflex
&uuml; [&#252;]
ü — Mała litera „u” z dierezą, umlautem latin small letter u with diaeresis
&yacute; [&#253;]
ý — Mała litera „y” z akcentem mocnym latin small letter y with acute
&thorn; [&#254;]
þ — Mała litera „thorn” latin small letter thorn
&yuml; [&#255;]
ÿ — Mała litera „y” z dierezą, umlautem latin small letter y with diaeresis

2. Specjalne

opis

&quot; [&#34;]
" — Cudzysłów podwójny quotation mark
&amp; [&"#38;#38";]
& — „Etka” ang. ampersand, niem. Kaufmanns-Und ampersand
&lt; [&"#38;#60";]
< — Znak mniejszości less-than sign
&gt; [&#62;]
> — Znak większości greater-than sign
&apos; [&#39;]
' — Apostrof apostrophe = APL quote
&OElig; [&#338;]
Œ — Wielka ligatura oe latin capital ligature OE
&oelig; [&#339;]
œ — Mała ligatura oe latin small ligature oe
&Scaron; [&#352;]
Š — Wielkie „S” z odwróconym daszkiem latin capital letter S with caron
&scaron; [&#353;]
š — Małe „s” z odwróconym daszkiem latin small letter s with caron
&Yuml; [&#376;]
Ÿ — Wielka litera „y” z dierezą, umlautem latin capital letter Y with diaeresis
&circ; [&#710;]
ˆ — Daszek modifier letter circumflex accent
&tilde; [&#732;]
˜ — Mała tylda small tilde
&ensp; [&#8194;]
— Spacja półfiretowa o szerokości en-a en space
&emsp; [&#8195;]
— Spacja firetowa o szerokości em-a em space
&thinsp; [&#8201;]
— Chuda spacja o szerokości 1/5 spacji firetowej thin space
&zwnj; [&#8204;]
— Pionowa linia zero width non-joiner
&zwj; [&#8205;]
— Pionowa linia z łącznikiem zero width joiner
&lrm; [&#8206;]
— Znak „lewa do prawej” left-to-right mark
&rlm; [&#8207;]
— Znak „prawy do lewego” right-to-left mark
&ndash; [&#8211;]
— Półpauza dłudości płófirletu en dash
&mdash; [&#8212;]
— Pauza długości firletu em dash
&lsquo; [&#8216;]
— Lewy pojedynczy cudzysłów left single quotation mark
&rsquo; [&#8217;]
— Prawy pojedynczy cudzysłów right single quotation mark
&sbquo; [&#8218;]
— Pojedynczy dolny cudzysłów, przecinek single low-9 quotation mark
&ldquo; [&#8220;]
— Lewy cudzysłów left double quotation mark
&rdquo; [&#8221;]
— Prawy cudzysłów right double quotation mark
&bdquo; [&#8222;]
— Dolny cudzysłów double low-9 quotation mark
&dagger; [&#8224;]
— Krzyżyk dagger
&Dagger; [&#8225;]
— Podwójny krzyżyk double dagger
&permil; [&#8240;]
— Promil per mille sign
&lsaquo; [&#8249;]
— Pojedynczy lewy cudzysłów ostrokątnego single left-pointing angle quotation mark
&rsaquo; [&#8250;]
— Pojedynczy prawy cudzysłów ostrokątnego single right-pointing angle quotation mark,
&euro; [&#8364;]
— Symbol euro euro sign

3. Greckie

opis

&fnof; [&#402;]
ƒ — Małe „f” z haczykiem, znak funkcji, floren latin small letter f with hook = function = florin
&Alpha; [&#913;]
Α — Wielka litera Alfa greek capital letter alpha
&Beta; [&#914;]
Β — Wielka litera Beta greek capital letter beta
&Gamma; [&#915;]
Γ — Wielka litera Gamma greek capital letter gamma
&Delta; [&#916;]
Δ — Wielka litera Delta greek capital letter delta
&Epsilon; [&#917;]
Ε — Wielka litera Epsylon greek capital letter epsilon
&Zeta; [&#918;]
Ζ — Wielka litera Zeta greek capital letter zeta
&Eta; [&#919;]
Η — Wielka litera Eta greek capital letter eta
&Theta; [&#920;]
Θ — Wielka litera Theta greek capital letter theta
&Iota; [&#921;]
Ι — Wielak litera Iota greek capital letter iota
&Kappa; [&#922;]
Κ — Wielka litera Kappa greek capital letter kappa
&Lambda; [&#923;]
Λ — Wielka litera Lambda greek capital letter lamda
&Mu; [&#924;]
Μ — Wielka litera Mi greek capital letter mu
&Nu; [&#925;]
Ν — Wielka litera Ni greek capital letter nu
&Xi; [&#926;]
Ξ — Wielka litera Xi greek capital letter xi
&Omicron; [&#927;]
Ο — Wielka litera Omikron greek capital letter omicron
&Pi; [&#928;]
Π — Wielka litera Pi greek capital letter pi
&Rho; [&#929;]
Ρ — Wielka litera Ro greek capital letter rho
&Sigma; [&#931;]
Σ — Wielka litera Sigma greek capital letter sigma
&Tau; [&#932;]
Τ — Wielka litera Tau greek capital letter tau
&Upsilon; [&#933;]
Υ — Wielka litera Ypsilon greek capital letter upsilon
&Phi; [&#934;]
Φ — Wielka litera Fi greek capital letter phi
&Chi; [&#935;]
Χ — Wielka litera Chi greek capital letter chi
&Psi; [&#936;]
Ψ — Wielka litera Psi greek capital letter psi
&Omega; [&#937;]
Ω — Wielka litera Omega greek capital letter omega
&alpha; [&#945;]
α — Mała litera alfa greek small letter alpha
&beta; [&#946;]
β — Mała litera beta greek small letter beta
&gamma; [&#947;]
γ — Mała litera gamma greek small letter gamma
&delta; [&#948;]
δ — Mała litera delta greek small letter delta
&epsilon; [&#949;]
ε — Mała litera epsylon greek small letter epsilon
&zeta; [&#950;]
ζ — Mała litera zeta greek small letter zeta
&eta; [&#951;]
η — Mała litera eta greek small letter eta
&theta; [&#952;]
θ — Mała litera theta greek small letter theta
&iota; [&#953;]
ι — Wielak litera iota greek small letter iota
&kappa; [&#954;]
κ — Mała litera kappa greek small letter kappa
&lambda; [&#955;]
λ — Mała litera lambda greek small letter lamda
&mu; [&#956;]
μ — Mała litera mi greek small letter mu
&nu; [&#957;]
ν — Mała litera ni greek small letter nu
&xi; [&#958;]
ξ — Mała litera xi greek small letter xi
&omicron; [&#959;]
ο — Mała litera omikron greek small letter omicron
&pi; [&#960;]
π — Mała litera pi greek small letter pi
&rho; [&#961;]
ρ — Mała litera ro greek small letter rho
&sigmaf; [&#962;]
ς — Mała litera sigma - końcowa greek small letter final sigma
&sigma; [&#963;]
σ — Mała litera sigma greek small letter sigma
&tau; [&#964;]
τ — Mała litera tau greek small letter tau
&upsilon; [&#965;]
υ — Mała litera ypsilon greek small letter upsilon
&phi; [&#966;]
φ — Mała litera fi greek small letter phi
&chi; [&#967;]
χ — Mała litera chi greek small letter chi
&psi; [&#968;]
ψ — Mała litera psi greek small letter psi
&omega; [&#969;]
ω — Mała litera omega greek small letter omega
&thetasym; [&#977;]
ϑ — Mała litera theta greek theta symbol
&upsih; [&#978;]
ϒ — Ypsilon z haczykiem greek upsilon with hook symbol
&piv; [&#982;]
ϖ — Grecki znak pi greek pi symbol

4. Interpunkcyjne

opis

&bull; [&#8226;]
— Środkowa kropka bullet = black small circle
&hellip; [&#8230;]
— Wielokropek horizontal ellipsis = three dot leader
&prime; [&#8242;]
— Prim, znak minut i stóp prime = minutes = feet
&Prime; [&#8243;]
— Podwójne prim, znak sekund i cali double prime = seconds = inches
&oline; [&#8254;]
— Nadkreślenie overline = spacing overscore
&frasl; [&#8260;]
— Kreska ułamkowa fraction slash

5. Symbole liter

opis

&weierp; [&#8472;]
— Weierstrass „p” script capital P = power set = Weierstrass p
&image; [&#8465;]
— Symbol części urojonej liczby zespolonej black-letter capital I = imaginary part
&real; [&#8476;]
— Symbol części rzeczywistej liczby zespolonej black-letter capital R = real part symbol
&trade; [&#8482;]
— Znak handlowy trade mark sign
&alefsym; [&#8501;]
— Symbol alef alef symbol = first transfinite cardinal

6. Strzalki

opis

&larr; [&#8592;]
— Strzałka w lewo leftwards arrow
&uarr; [&#8593;]
— Strzałka do góry upwards arrow
&rarr; [&#8594;]
— Strzałka w prawo rightwards arrow
&darr; [&#8595;]
— Strzałka w dół downwards arrow
&harr; [&#8596;]
— Strzałka lewo-prawo left right arrow
&crarr; [&#8629;]
— Strzałka w dół w lewo, powrót karetki downwards arrow with corner leftwards = carriage return
&lArr; [&#8656;]
— Podwójna strzałka w lewo leftwards double arrow
&uArr; [&#8657;]
— Podwójna strzałka do góry upwards double arrow
&rArr; [&#8658;]
— Podwójna strzałka w prawo rightwards double arrow
&dArr; [&#8659;]
— Podwójna strzałka w dół downwards double arrow
&hArr; [&#8660;]
— Podwójna strzałka lewo-prawo left right double arrow

7. Operatory

opis

&forall; [&#8704;]
— Dla wszystkich for all
&part; [&#8706;]
— Pochodna cząstkowa partial differential
&exist; [&#8707;]
— Istnieje there exists
&empty; [&#8709;]
— Zbiór pusty empty set = null set
&nabla; [&#8711;]
— Operator Nabla nabla = backward difference
&isin; [&#8712;]
— Należy do element of
&notin; [&#8713;]
— Nie należy do not an element of
&ni; [&#8715;]
— Zawiera się w contains as member
&prod; [&#8719;]
— Mnożenie elementów ciągu n-ary product = product sign
&sum; [&#8721;]
— Suma elementów ciągu n-ary summation
&minus; [&#8722;]
— Minus minus sign
&lowast; [&#8727;]
— Operator gwiazdka asterisk operator
&radic; [&#8730;]
— Pierwiastek kwadratowy square root = radical sign
&prop; [&#8733;]
— Proporcjonalne do proportional to
&infin; [&#8734;]
— Nieskończoność infinity
&ang; [&#8736;]
— Kąt angle
&and; [&#8743;]
— Operator logiczny i logical and = wedge
&or; [&#8744;]
— Operator logiczny lub logical or = vee
&cap; [&#8745;]
— Iloczyn zbiorów, część wspólna intersection = cap
&cup; [&#8746;]
— Suma zbiorów union = cup
&int; [&#8747;]
— Całka integral
&there4; [&#8756;]
— Z tego wynika therefore
&sim; [&#8764;]
— Podobny do tilde operator = varies with = similar to
&cong; [&#8773;]
— W przybliżeniu równe approximately equal to
&asymp; [&#8776;]
— Prawie równy almost equal to = asymptotic to
&ne; [&#8800;]
— Różny not equal to
&equiv; [&#8801;]
— Identyczny identical to
&le; [&#8804;]
— Mniejszy lub równy less-than or equal to
&ge; [&#8805;]
— Większy lub równy greater-than or equal to
&sub; [&#8834;]
— Jest podzbiorem subset of
&sup; [&#8835;]
— Jest zbiorem nadrzędnym dla superset of
&nsub; [&#8836;]
— Nie jest podzbiorem not a subset of
&sube; [&#8838;]
— Jest podzbiorem lub jest równy subset of or equal to
&supe; [&#8839;]
— Jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy superset of or equal to
&oplus; [&#8853;]
— Plus w kółku, bezpośrednia suma circled plus = direct sum
&otimes; [&#8855;]
— Iloczyn wektorowy circled times = vector product
&perp; [&#8869;]
— Jest prostopadły do, prostopadły up tack = orthogonal to = perpendicular
&sdot; [&#8901;]
— Operator kropka dot operator

8. Techniczne

opis

&lceil; [&#8968;]
— Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony left ceiling = APL upstile
&rceil; [&#8969;]
— Liczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony right ceiling
&lfloor; [&#8970;]
— Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony left floor = APL downstile
&rfloor; [&#8971;]
— Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony right floor
&lang; [&#9001;]
— Lewy ostrokątny nawias left-pointing angle bracket = bra
&rang; [&#9002;]
— Prawy ostrokątny nawias right-pointing angle bracket = ket

9. Ksztalty

opis

&loz; [&#9674;]
— Romb lozenge

10. Znaki

opis

&spades; [&#9824;]
— Pik black spade suit
&clubs; [&#9827;]
— Trefl black club suit = shamrock
&hearts; [&#9829;]
— Kier, serce black heart suit = valentine
&diams; [&#9830;]
— Karo black diamond suit